top of page
Electric Guitar - גיטרה חשמלית

במוסיקון אנו מלמדים לנגן בגיטרה חשמלית. גיטרה חשמלית היא כמו גיטרה קלאסית, אך היא איננה אקוסטית ובמקום הגוף האקוסטי יש לה הגברה חשמלית.

הלימודים הם על בסיס שבועי בשיעורים פרטיים, והתלמיד לומד נגינה לפי תווים, ליווי שיר, ובסיס לנגינה בסגנון הרוק והגאז. 

 

גיטרה חשמלית היא גיטרה בעלת פיקאפים מגנטיים הממירים את תנודות מיתרי המתכת לזרם חשמלי. את האות המתקבל מן הפיקאפים מזינים לתוך מגברלשם הגברת הצליל. הגיטרה החשמלית היא כלי נגינה מרכזי בבלוז, ברוק ובמטאל. הגיטרה החשמלית הראשונה פותחה בשנת 1931 על ידי אדולף ריקנבאקר.

bottom of page