top of page
Drums - תופים

במוסיקון אנו מלמדים לנגן במערכת תופים. תלמידי התופים יגלו כלי נגינה הדורש רמת קורדינציה גבוהה. במוסיקון יש חדר ללימודי מערכת התופים אקוסטי. הלימוד היינו פרטי, על בסיס שבועי.

בפרויקט הרכבי הרוק המתקיים במוסיקון, מתאפשר לתלמידים הרציניים להשתלב באחד מההרכבים ולנגן בצוותא.
בשלבי הנגינה הראשוניים אין צורך במערכת תופים ואפשר ללמוד על פד אימון, אך בהמשך יש צורך ברכישת מערכת תופים.
הלימוד במוסיקון היינו לפי תווים.

 

bottom of page