top of page
Oboe - אבוב

במוסיקון אנו מלמדים נגינה באבוב. השיעורים הם על בסיס שבועי. המוסיקון משאיל לתלמיד את הכלי לשנה ללא תשלום נוסף תמורת צ'ק ערבון.

 

האבוב מוביל את משפחת כלי הנשיפה מעץ, והפיה הבנוייה משני חתיכות סוף המאפשרת לנגן לשלוט היטב בכיוון הצלילים. מומלץ להתחיל ללמוד באבוב רק בשלב שהילד גדל מספיק, וכאשר הריאות מפותחות מספיקכיוון שהנגינה באבוב דורשת לחץ גדול של אוויר. הלימוד באבוב מומלץ לילדים מוכשרים במיוחד, ונעשה לאחר בדיקת תיאום עם המורה.

במוסיקון יש תזמורת מכינה, ותזמורת בין-דורית והתלמידים במהרה יכולים להשתלב באחת מהתזמורות הללו ולנגן בצוותא.

bottom of page