top of page

דף נהלים – מוסיקון מבשרת ציון - שנת תשפ"ד


1. דמי רישום בסך 50 ₪ למשפחה ייגבו בעת הרישום. סכום זה יתווסף לתשלום הראשון.

2. התשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי או בצ'קים. אין באפשרותנו לקבל מזומן. הרישום יושלם רק לאחר הסדרת התשלום עד לסוף שנה"ל. לא יינתנו שיעורים ללא רישום ותשלום מלבד שיעור היכרות שיינתן בתיאום מראש.

3. המוסיקון רשאי להפסיק השתתפות תלמיד אם לא עמד בתשלומים או הפר את ההסכם מול המוסיקון או כל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתו.

4. המוסיקון רשאי לבטל פעילות בשל כוח עליון (נזקי מלחמה או פגעי טבע כגון שלג וכו') ללא החזר תשלום.

5. ישנה הנחה של 5% לבן משפחה שני ו-7% לבן משפחה שלישי. המעוניינים בהנחות נוספות רשאים לפנות לוועדת ההנחות של עמותת המוסיקון. במקרה של תלמידים מצטיינים ניתן לפנות אלינו בבקשה למלגות הצטיינות.

שיעורים יחידניים:

1. שנת לימודים מלאה - התשלום עבור השיעורים הינו שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים. עלות השיעורים כוללת בתוכה את ימי חופשות החגים אשר תואמים ללוח החופשות של משרד החינוך. לפיכך התשלום החודשי קבוע ואינו כולל השלמות לימים אלה (אנו מתחייבים לסה"כ 36 שיעורים עד סוף יוני או 40 שיעורים עד סוף יולי).

2. שנת לימודים חלקית – במידה והלימודים אינם מתחילים בתחילת חודש יחויב התלמיד על חודש לימודים מלא אם מתקיימים בו לפחות 3 שיעורים. במידה ובחודש הראשון מתקיים רק שיעור אחד או שניים, יחוייב התלמיד במחצית משכר הלימוד. התשלום החודשי ליתר החודשים עד לסוף השנה הוא לפי סעיף 1. עלות השיעורים כוללת בתוכה את ימי חופשות החגים אשר תואמים ללוח החופשות של משרד החינוך. לפיכך התשלום החודשי קבוע ואינו כולל השלמות לימים אלה.

3. תלמיד/ה רשאי לקבל עד 2 שיעורי השלמה בשנה, בתנאי שהודיע למורה על היעדרותו/ה לפחות יום לפני השיעור.  השיעורים יוחזרו במהלך השנה בתיאום עם המורה. שיעורים נוספים שיבוטלו על ידי תלמיד/ה מסיבה כלשהי לא יוחזרו.

​4. שיעורים שבוטלו ע"י המורה חייבים בהחזר.

​5. שיעורים שלא יכולים להתקיים פיזית בשל מגבלות מגפת הקורונה (ובכלל זה בידוד של התלמיד או המורה, או סגר שיוטל) יתקיימו באמצעים אלקטרוניים בתיאום עם המורה. יש להיערך למצב זה מבחינה טכנית.

​6. פניות על אי קבלת מספיק שיעורים ייבחנו בסוף שנת הלימודים או לאחר הפסקת לימודים בלבד. הדבר יתבצע בפניה בכתב בלבד עם פירוט השיעורים שניתנו במהלך השנה ופירוט התשלומים שנגבו.

​7. הפסקת לימודים באמצע השנה: יש למלא טופס באתר המוסיקון (מופיע תחת הכפתור "הרשמה ונהלים"). לאחר שליחת הטופס יישלח אישור בדוא"ל. את ההודעה יש לשלוח עד ל-15 בכל חודש. החיוב יופסק החל מהחודש שבא אחריו. הודעה על הפסקת לימודים בכל דרך אחרת, ובפרט בהודעה בעל-פה, איננה תקפה.

​8. מועד אחרון להפסקת לימודים 15.4.2024. במקרה בו מפסיקים לימודים לאחר תאריך זה מכל סיבה שהיא יתבצע חיוב עד לסוף שנת הלימודים, חוץ מבמקרים מיוחדים הדורשים אישור של משרד המוסיקון.

שיעורים קבוצתיים:

​1. התשלום עבור השיעורים הינו שנתי ומחולק לתשלומים חודשיים. עלות השיעורים כוללת בתוכה את ימי חופשות החגים אשר תואמים ללוח החופשות של משרד החינוך. לפיכך התשלום החודשי קבוע ואינו כולל השלמות לימים אלה (אנו מתחייבים לסה"כ 36 שיעורים עד סוף יוני או 40 שיעורים עד סוף יולי).

2. במידה והלימודים אינם מתחילים בתחילת החודש - ישלם התלמיד שכר-לימוד חודשי מלא במידה והוא משתתף בשלושה שיעורים או יותר בחודש הכניסה, ומחצית משכר הלימוד החודשי אם הוא משתתף בשני שיעורים ומטה.

3. אין לנו אפשרות להחזיר פעילות קבוצתית עבור שיעורים שהוחמצו על-ידי התלמיד. שיעור שבוטל ע"י המורה חייב בהחזר.

​4. במקרה של ביטול הפעילות בשל מגפת הקורונה יזוכו המשתתפים בחוגים באופן מלא.

​5. הפסקת לימודים באמצע השנה: יש למלא טופס באתר המוסיקון (מופיע תחת הכפתור "הרשמה ונהלים"). לאחר שליחת הטופס יישלח אישור בדוא"ל. את ההודעה יש לשלוח עד ל-15 בכל חודש. החיוב יופסק החל מהחודש שבא אחריו. הודעה על הפסקת לימודים בכל דרך אחרת, ובפרט בהודעה בעל-פה, איננה תקפה.
 
6. מועד אחרון להפסקת לימודים 15.4.2024. במקרה בו מפסיקים לימודים לאחר תאריך זה מכל סיבה שהיא יתבצע חיוב עד לסוף שנת הלימודים, חוץ מבמקרים מיוחדים הדורשים אישור של משרד המוסיקון.

 

השאלה והשכרת כלים

1. המוסיקון משכיר לתלמידיו כלי נגינה שנמצאים במלאי בחיוב חודשי של 50 ש"ח לחודש, ואל מול צ'ק פיקדון. תלמידים בכלי קשת וכלי נשיפה בשנה הראשונה ללימודים, או תלמידי כלי קשת וכלי נשיפה מתקדמים יותר אשר משתתפים באופן פעיל בהרכב או בתזמורת פטורים מהחיוב החודשי.

bottom of page